Regulamin serwisu Easydate.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

EASYDATE.PL

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego
EASYDATE.PL zwany dalej „Regulaminem”. W ramach Serwisu Internetowego mogą Państwo skorzystać z
usług programistycznych świadczonych przez Usługodawcę w ramach infrastruktury informatycznej
polegających na udostępnianiu narzędzia służącego między innymi do wzajemnej komunikacji, wymiany
zdjęć, wymiany danych oraz spotkań międzyludzkich. Dzięki niniejszemu Regulaminowi poznają Państwo
zasady funkcjonowania Serwisu Internetowego. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Regulaminu.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego EASYDATE zwany dalej „Regulaminem” określa zasady
funkcjonowania Serwisu Internetowego, zasady odpowiedzialności Użytkownika, zasady reklamacji
świadczonych usług oraz zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Serwis internetowy EASYDATE jest serwisem świadczącym usługi udostępniania na rzecz
Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej tj. narzędzia służącego do wzajemnej
komunikacji, wymiany zdjęć, wymiany danych oraz spotkań międzyludzkich.
3. W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:
a) Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba,
decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w
Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
b) Adres emailowy – adres poczty elektronicznej Serwisu Internetowego tj. [email protected].
c) Konto Użytkownika – przestrzeń Serwisu Internetowego, dostępna po rejestracji, specjalnie
przygotowana dla określonego Użytkownika w ramach infrastruktury teleinformatycznej
Właściciela Serwisu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z funkcjonalności Serwisu
Internetowego.
d) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna
oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają
zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Internetowego.
e) Użytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy
szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu
Internetowego i dokonała rejestracji w Serwisie Internetowym.
f) Powiadomienie - wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Użytkownika podany w
toku rejestracji w Serwisie, zawierająca określoną informację.
g) Serwis Internetowy – serwis internetowy EASYDATE, świadczący Usługi udostępniania na rzecz
Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej tj. narzędzia służącego do wzajemnej
komunikacji, wymiany zdjęć oraz spotkań międzyludzkich.
h) Treść – jakikolwiek materiał/ treść zamieszczona lub przesłana przez Użytkownika na łamach
Serwisu Internetowego w dowolnej formie (przykładowo taka jak: informacja, tekst, grafika,
nagranie wideo, plik etc.)

i) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na udostępnianiu na rzecz
Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej.
j) Właściciel Serwisu – podmiot prowadzący Serwis Internetowy tj. Creox Łukasz Hoszowski, ul.
Łąkowa 17, 57-100 Strzelin, NIP: 9141513226, REGON: 020898860

4. Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania z Serwisu Internetowego jest
Właściciel Serwisu.
5. Administratorem Serwisu Internetowego jest Właściciel Serwisu Internetowego.
6. Momentem zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną jest:

a. moment kliknięcia w link aktywacyjny otrzymany w Powiadomieniu po dokonaniu
rejestracji, odpowiadający oświadczeniu woli Użytkownika związania się tą umową na
warunkach określonych w Regulaminie (Konto Użytkownika)

7. W załączniku nr. 1 do niniejszego Regulaminu została dla Użytkownika udostępniona Polityka
Prywatności, w której Użytkownik może znaleźć informację między innymi na temat ochrony danych
osobowych stosowanej przez Właściciela Serwisu.

§2 REJESTRACJA W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO

1) Korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji
Konta Użytkownika. Rejestracja ta jest bezpłatna.
2) Aby rozpocząć rejestrację w ramach Serwisu Internetowego należy w pierwszej kolejności na stronie
głównej Serwisu Internetowego wybrać odpowiednie opcje wymagane przez Serwis Internetowy i kliknąć
przycisk DALEJ. Kliknięcie w przycisk DALEJ uruchomi interaktywny formularz rejestracji.
3) W celu kontynuowania rejestracji w pierwszej kolejności Użytkownik jest proszony o uzupełnienie
interaktywnego formularza wpisując datę urodzenia, dane miejsca zamieszkania oraz adres e-mail.
Niezbędne jest również zaznaczenie stosownych oświadczeń zawartych w formularzu rejestracji. Po ich
zaznaczeniu należy kliknąć przycisk DALEJ.
4) W kolejnym kroku Użytkownik proszony jest o wprowadzenie unikalnej nazwy użytkownika oraz hasła,
którymi to posługiwał będzie się przy logowaniu do Serwisu Internetowego. Zakończenie procesu
rejestracji następuje poprzez klikniecie w przycisk GOTOWE.
5) Aby dokonać autoryzacji rejestracji Konta Użytkownika, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika
wysyłane jest Powiadomienie zawierające niezbędne dane oraz link potwierdzający rejestrację w Serwisie
Internetowym. Kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany w Powiadomieniu po dokonaniu rejestracji jest
równoznaczny, ze złożeniem oświadczenia woli Użytkownika związania umową prowadzenia Konta
Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie.

 

§3 USŁUGI PREMIUM I PŁATNOŚCI

1) W ramach Usług świadczonych przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika po za możliwością
bezpłatnego wykorzystywania narzędzia służącego do wzajemnej komunikacji, wymiany zdjęć, wymiany
danych oraz spotkań międzyludzkich, Właściciel Serwisu oferuje możliwość rozszerzenia funkcjonalności
swojego Konta Użytkownika poprzez zakup odpłatnych Usług Premium.
2) W celu zagwarantowania maksymalnej elastyczności w zakresie wyboru Usług, uruchomienie Usług
Premium odbywa się poprzez przeznaczenie odpowiedniej ilości wcześniej zakupionych w ramach
Serwisu Internetowego Kredytów.

3) W celu skorzystania z odpłatnych Usług Właściciela Serwisu w pierwszej kolejności Użytkownik wybiera
interesującą go Usługę Premium lub wskazuję na liczbę kredytów. Po dokonaniu wyboru celem zakupu
Usługi Użytkownik klika w przycisk Zamawiam.
4) Potwierdzeniem złożonego przez Użytkownika zamówienia na określoną Usługę Premium lub kredyty
jest dokonanie płatności. Dokonanie płatności odbywa się poprzez dokonanie wyboru operatora płatności
i kliknięcie w przycisk DALEJ. Po jego kliknięciu Użytkownik zostanie przekierowany na stronę
pośrednika płatności (np. Dotpay), gdzie będzie miał możliwość wyboru metody płatności i dokonania
samej płatności.
5) Chwilą zawarcia umowy pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem przedmiotem której
jest zakup Usługi Premium lub kredytów jest moment dokonania płatności za pośrednictwem
operatora płatności.
6) Wynagrodzenie za świadczenie Usług Premium lub zakup kredytów pobierane jest z góry za cały okres
rozliczeniowy.
7) Wpłaty za usługi świadczone przez Właściciela Serwisu należy wnosić za pośrednictwem:


a. Serwisu Dotpay.pl - płatności kartami płatniczymi (visa/mastercard) oraz szybkie płatności online (bramka płatności).

 

Cennik pakietów:

7 dni Premium - 16zł brutto.

1 miesiąc Premium - 25zł brutto.

3 miesiące Premium - 59 zł brutto.

6 miesięcy Premium - 99 zł brutt.

12 miesięcy Premium - 149 zł brutto.

 

b. Serwisu PayPal.com

 

Cennik pakietów:

7 dni Premium - 16zł brutto.

1 miesiąc Premium - 25zł brutto.

3 miesiące Premium - 59 zł brutto.

6 miesięcy Premium - 99 zł brutt.

12 miesięcy Premium - 149 zł brutto.

 

8) Użytkownik ma możliwość zakupienia "kredytów" , które można wykorzystać aby podbić profil w wynikach wyszukiwania lub odblokować możliwość czatu online.

Cennik kredytów:

100 kredytów - 2zł brutto.
550 kredytów - 5zł brutto.
1250 kredytów - 10zł brutto.
2750 kredytów - 20zł brutto.

9) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.

 

§4 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZY KORZYSTANIU Z

SERWISU INTERNETOWEGO

1. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone, udostępnione lub ewentualnie
pobrane w ramach funkcjonowania Serwisu Internetowego Treści.
2. Wprowadzając do Serwisu Internetowego jakikolwiek Treści oraz pobierając ją Użytkownik oświadcza, że:
a. przysługują mu do Treści odpowiednie prawa autorskie bądź licencje umożliwiające jej
wykorzystanie;
b. oświadcza, iż treść i forma wprowadzanej lub pobranej Treści nie narusza praw ani dóbr
osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw do wizerunku oraz nie
narusza obowiązujących przepisów;

3. Korzystając z Serwisu Internetowego Użytkownik ma możliwość prezentowania w ramach swojego Konta
Użytkownika danych dotyczących jego osoby wraz z wizerunkiem osobistym przekazanym w formie
Treści z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Internetowego. Użytkownik ma możliwość zawierania
znajomości z innymi Użytkownikami, przeglądania innych Kont Użytkowników wraz z dostępnymi w ich
ramach danymi, przesyłania wiadomości lub zdjęć oraz przechowywania otrzymanych wiadomości lub
zdjęć.
4. Zabrania się korzystania z Serwisu Internetowego przez Użytkownika w jakiejkolwiek formie niezgodnie z
prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami
współżycia społecznego.
5. W ramach funkcjonalności Serwisu Internetowego Użytkownik jest zobowiązany do wskazania
prawdziwych danych dotyczących swojej osoby. Właściciel Serwisu Internetowego zastrzega sobie prawo
do podjęcia stosownych kroków celem wyeliminowania przypadków wprowadzania nieprawdziwych
danych przez Użytkowników, o czym Użytkownik ze stosownym wyprzedzeniem zostanie poinformowany
Powiadomieniem.
6. Zabrania się Użytkownikowi w związku z dodawaniem lub pobieraniem Treści, przekazywania treści,
które są obraźliwe lub agresywne w stosunku do innych Użytkowników, nawołują do agresji, obrażają
osoby trzecie, zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, obrażają inne
narodowości, religie, rasy ludzkie, przyczyniają się do łamania praw autorskich, zawierają linki do stron
internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje, naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź
obyczajowe lub Regulamin.
7. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw przez wprowadzenie do infrastruktury internetowej
Serwisu Internetowego Treści, Użytkownik przejmuje na siebie w całości koszty ewentualnego
postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze
ugody odszkodowań. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez
Właściciela Serwisu na skutek wprowadzenia, udostępnienia, pobrania lub opublikowania przez niego
Treści w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami lub naruszającego prawa osób
trzecich.
8. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Właściciela
Serwisu z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez wprowadzone, udostępnione, pobrane lub
opublikowane przez Użytkownika Treści, Użytkownik ten zobowiązuje się do wstąpienia do sprawy w
miejsce Właściciela Serwisu lub przystąpienia do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.
9. W celu wypełnienia obowiązków określonych w art. 14 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną Właściciel Serwisu Internetowego w ramach jej funkcjonalności opracował procedurę
zgłaszania naruszeń prawa spowodowanych wprowadzaniem przez Użytkowników do jego infrastruktury
informatycznej Treści o bezprawnym charakterze lub związanej z nimi działalności.
10. Każdy Użytkownik, którego prawa zostały naruszone ma możliwość zgłoszenia tego faktu poprzez
kliknięcie w przycisk ZGŁOŚ NADUŻYCIE.

§5 REKLAMACJE

1. Właściciel Serwisu odpowiada względem Użytkownika jeżeli świadczona w stosunku do niego Usługa na
wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23
kwietnia 1964 r.
2. Każdy Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji poprzez wypełnienie Formularza Reklamacji,
stanowiącego Załącznik nr.2 do Regulaminu i przesłanie go na adres e-mail Właściciela Serwisu lub w
formie papierowej na adres korespondencyjny Właściciela Serwisu.
3. Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Usługi.
4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji przez
Właściciela Serwisu.
5. W celu właściwego i stabilnego świadczenia Usług na rzecz Użytkowników, Administrator Serwisu
zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu Internetowego
bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

6. W przypadku naruszania przez Treści wprowadzane, udostępniane, pobrane lub publikowane przez
Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu Administrator Serwisu ma prawo niezwłocznie usunąć
powyższe naruszenie wszelkimi dostępnymi sposobami, w tym poprzez zablokowanie lub usunięcie
danych Treści jak również poprzez zablokowanie Konta Użytkownika Zarejestrowanego.

§6 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1) Każdy Użytkownik zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli posiada status Konsumenta ma
prawo odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu Internetowego bez podawania przyczyny
w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia.
2) Zgodnie z art. 38 ustawy o prawa konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie
usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę
utraci prawo odstąpienia od umowy. Podczas składania zamówienia na Usługi Premim lub kredyty celem
natychmiastowej realizacji Właściciel Serwisu umożliwia złożenia wyżej wskazanego oświadczenia woli
przez Użytkownika.

3) Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy złożyć stosowne oświadczenie i przesłać je w
formie pisemnej na adres korespondencyjny Właściciela Serwisu.
4) Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy cena zakupionej usługi zostanie zwrócona
Użytkownikowi w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

§7 PRAWA AUTORSKIE

1. Układ treści zawarty na stronach Serwisu Internetowego jak i jego poszczególne części, takie jak materiały
pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez
przepisy prawa autorskiego.
2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na stronie Serwisu Internetowego
podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na stronie Serwisu Internetowego Użytkownicy nie
nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części,
blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na stronie Serwisu
Internetowego za wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących w
tym zakresie przepisach prawa.
5. Udostępniając i publikując Treści w Serwisie Internetowym Użytkownik oświadcza, że udziela
Właścicielowi Serwisu Internetowego bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i
zwielokrotnianie udostępnionych przez Użytkownika Treści dowolną techniką, w celach
autopromocyjnych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego
prawa polskiego.
2. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo bez podania przyczyny usunąć Konto Użytkownika z
Serwisu Internetowego. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika trwale usunięte zostaną wszystkie dane
Użytkownika.
3. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Właściciela Serwisu oraz Użytkownika,
Umowy.
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej
obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie usług.
5. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń takich jak:

a. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie
sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
b. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których
statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.

6. Aktualna treść regulaminu zawsze znajduje się pod linkiem: http://easydate.pl/regulamin.
Użytkownik ma możliwość utrwalenia treści regulaminu.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 stycznia 2020 r. do odwołania.

ZAŁĄCZNIK NR. 1

DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO

EASYDATE.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

EASYDATE.PL

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie internetowej
jest Creox Łukasz Hoszowski, ul. Łąkowa 17, 57-100 Strzelin, NIP: 9141513226, REGON:
020898860
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie
danych osobowych przez Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:
a. zawarcia oraz wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych
umowy świadczenia Usług prowadzenia Konta Użytkownika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
b RODO),
b. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c. oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i
naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)
e. przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych
Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
f. realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związany z rachunkowością (art. 6
ust. 1 lit. c RODO)

4. Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane
identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania, dane związane z prowadzoną przez Ciebie
działalnością gospodarczą i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.
5. Ponadto będziemy przetwarzać kategorie danych osobowych związanych z publikowanymi przez
Ciebie informacjami w ramach Konta Użytkownika tj. wiek, płeć, preferencje seksualne oraz
wizerunek.
6. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
a. Innym Użytkownikom korzystającym z Serwisu Internetowego;
b. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
c. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;
7. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

8. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez
Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia na Twoją rzecz Usług, a
także po upływie tego terminu w celach:
a. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych;
c. marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu,
cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości
świadczenia Usług na Twoją rzecz, brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie,
brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości zawarcia Umowy oraz brakiem możliwości
otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
10. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i
wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla
kraju, w którym dane są gromadzone.

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ADMINISTRATORA

WAŻNE! Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:
1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3. do usunięcia danych
WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać
abyśmy je usunęli.
4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem
mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je
usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez
ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6. do przenoszenia danych;
WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio
innemu podmiotowi.
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

WAŻNE! W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień jesteś proszony o
przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje
zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Podczas korzystania ze Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na
serwerach Właściciela Serwisu Internetowego dla celów administracji systemu albo dla celów
statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
- nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
- adres IP;
- wersję oprogramowania przeglądarki;
- system operacyjny komputera;
- logi systemowe;

Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:

- adres;
- adres poczty elektronicznej;
- wiek/data urodzenia;
- płeć,
- preferencje seksualne,
- wizerunek,

§4 PLIKI COOKIES
1) Serwis Internetowy korzysta z plików cookies.
2) Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego i przeznaczone
są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego
pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Serwisu Internetowego
4) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości,
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać
loginu i hasła,
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5) W ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
6) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu Internetowego mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
7) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu Internetowego.
8) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem Serwisu
Internetowego reklamodawców oraz partnerów.
9) Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z
plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
10) Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu
Internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie
pozostawania na danej stronie.
11) W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
12) Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
a. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może
utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
b. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
- Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
- Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
- Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
- Firefox-
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%8
2%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
- Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

13) Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności
informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: [email protected]